ramcharitmanas,

Search

Most Searched Words/records

rāma nama bahuri ram abhiṣēka nar tan guru rama sukṛta Chamgadur mahimā Prem da Raj s hoi k jai krpa a ali Bhav bhesaj nir taba ganikā Vishwanath sundar brahma bharōsa rāmahi sadguru siya rāmapriyā हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा सिन्धु कोटिशत सम गंभीरा Ulati kinnar Nryta raṃga namāmi shanti Nagar kathā tribhuvana hanuman kavaca abhēda bipra gura pūjā ēhi sama bijaya upāya na dūjā tulsi Svarga 118 bahuri badanu bidhu aṃcala ḍhāomkī. piya tana citai bhauṃha kari bāomkī Sundarkand R kṛpāla सुनहु उमा ते लोग अभागी। हरि तजि होहिं बिषय अनुरागी।। Satsang Sunata rāmacaritamānasa suṃdara prabīnā hoi so Ram janam abhishek rāmaṃ swarg anugraha raṃgabhūmi kavaca abhēda bipra Masan Kaband rāma nam nātha ulaṭē viṣva Ra panna Vishvanath Bishvanath mam bath purari svarag uttara deli aratha phiri phiri bilōkati mātu tana taba sakhīṃ lai siva pahiṃ gaī Bur vandē prabhu taru tara kapi ḍāra para tē kiē āpu samāna bhagati Bharata bisvanātha Rampriya chamgadar Viswanath Krupa Nrity vāṇīvināyakau Sopi ram bhārū calāvā manohar nirmita Mangal jas karni tas bhogahu tata प्रभु तरु तर कपि डार पर ते किए आपु Gaye bahori Sunderkand bhaiṃṭēu godavari ahinha sapana Chitrakutha abusive Doha 121 bahuri badanu bidhu aṃcala ḍhāomkī. piya tana citai bhauṃha kari bāomkī.. Sahasa hanumānā manthara sunda binatī kari muni Kripa Athi pavan Puran dasaratha Prema Saans le jano joodi aayi arrogant prabhu kari sadagura ēka samaya saba sahita samājā rājasabhāom raghurāju birājā Tribhuvan mahima bibhit Sri Rama śrama 120 bhayau r sab kai ninda je jad karhi te chamgadur hoi avtarhi ramēu anahita The facinating story of Sita's choice Tribhuvan mahima binita Anand Mahim bisvanātha mama Rajaghat Rajag sahita sundara rājaghāṭa adhika Shabari sindhu rajanī saṃtāpu Athi pavan Purana अनुज समेत गयो प्रभु चरना दीन बंधु प्रनतारति हरना Shiv upadesu

 
Ok Cancel